Министерство на туризма взе участие в първата среща на заинтересованите страни по проект SMEOrigin - МСП и европейски оригинални географски означения

06 юли 2023

Министерство на туризма взе участие в първата среща на заинтересованите страни по проект SMEOrigin. Събитието се проведе на 29 юни 2023 в град Стара Загора. В срещата участваха представители и на редица институции и организации с отношение към регионалните продукти – Министерство на земеделието и храните, Областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора, Община Чирпан, Община Гурково, Slow Food България, БАН, Divino, Био Сертификейшън, ЕЦИХ – Загоре.

 

Проект SMEOrigin e финансиран по програма Interreg Europe и адресира Политическа цел 1: По-умна Европа и Специфична цел: Конкурентоспособност на МСП. В проекта си  партнират организации от Австрия, България, Гърция, Франция, Полша, Испания, Финландия. Общият бюджет на проекта е 1 778 322 евро. Бюджетът на българската страна по проекта е общо 231 624 евро, от които 80 % предоставени от ЕФРР (185,299.20) и 20 % от публични източници (46,324.80 евро).

SMEOrigin се набляга на важната тема за хранително-вкусовата промишленост в периода на  развитие  след  COVID,  с  фокус  към европейски  оригинални  географски  означения,  като подкрепя и насърчава дигиталната трансформация на МСП.

Целта на SMEOrigin е подобряване на политиките за регионално развитие и програмите за финансиране, с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП, специализирани в производство на продукти с географски означения в участващите региони. Проектът ще се фокусира върху подобряване на веригите за добавена стойност, подкрепата на дигиталната трансформация, етикирането на продуктите, в контекста на устойчивото   развитие. Благодарение   на   подобрените   политики,   МСП   ще   увеличат капацитета  си  за  повишаване  на   репутацията   на  произвежданите  от  тях  продукти, изграждането на потребителско доверие, комуникиране на социалната си отговорност и принос за регионалното икономическо развитие.

Специфичните цели на проекта включват:

 • анализ и сравнение на настоящите политики и практики в подкрепа на МСП в хранително-вкусовия сектор;
 • обмяна на опит и добри практики  по ключовите екологични и социални предизвикателства за конкурентоспособността на МСП;
 • изработване на стратегически инструментариум за действия за подобряване на устойчивостта на веригата на стойността в хранителния сектор.

 

Очаквани резултати от проекта:

 • Трансгранично сътрудничество между над 50 организации на европейско ниво;
 • Повишен капацитет на над 40 организации на европейско ниво, имащи отношение към МСП и продуктите с географски означения;
 • Подобряване на общо 7 политически инструмента (по един във всяка участваща страна). Предвиденият от българска страна политически инструмент е Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, приоритет 3: Териториални планове за справедлив преход.

 

Партньори по проекта:

 • ТПП Грац /Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H./ (Водещ партньор) – Австрия;
 • Агенция за регионално икономическо развитие /АРИР/ Стара Загора – България;
 • Opolskie Център за икономическо развитие/ Воеводство Opolskie – Полша;
 • Агенция за развитие на Савонлина – Финландия;
 • Университет на Патра – Гърция;
 • Община Каласпара – Испания;
 • INTERBIO Аквитания/ Лимузен/ Поату-Шарант – Франция.

 

Продължителност и дейности:

Проектът е с продължителност 4 години, разделени на 8 семестъра (март 2023 – февруари 2027 г.). По време на изпълнението му са предвидени следните дейности:

 • 7 срещи на групата на заинтересованите страни;
 • 1 Публикация за представяне на всички констатации по проекта и трансфер на добри практики и подобрения в политиката;
 • 7 междурегионални семинара и посещения на място;
 • 1 SWOT анализ;
 • 1 финално събитие;
 • 1 междурегионално онлайн събитие за сътрудничество на МСП.

 

 

АРИР – Стара Загора като партньор по проекта ръководи следните дейности:

 • Комуникационни дейности: комуникационен план; социални мрежи; уебсайт на проекта; 2 видеоклипа на проекта; информационни дни;
 • Дейности по капитализиране: идентифициране и използване на подходящи инструменти за платформа за обучение на политики;
 • Дейности за популяризиране: 7 бюлетина, 7 прессъобщения, събития на трети страни; 2 видеоклипа на проекта; 1 финално събитие.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon