Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“

11 октомври 2016

На 8 ноември 2016 г. в град Бургас, Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния) заедно с Националния орган (Министерството на регионалното развитие и благоустройството) организират информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“.  Мястото на провеждане ще бъде допълнително уточнено.

В допълнение, на 10 ноември 2016 г. в гр. Констанца (Румъния) и на 8 декември 2016 г. в гр. Солун (Гърция) ще бъдат организирани идентични семинари, като мястото на провеждане ще бъде допълнително уточнено.

Целите на семинара са:

  • Да се повиши информираността на заинтересованите лица за възможностите за трансгранично сътрудничество, които предлага програмата и ползите, които би могла да допринесе за региона;
  • Да се представят ключовите елементи в работния вариант на  пакета документи към Насоките за кандидатстване по програмата и приложимото национално законодателство;
  • Да се предостави информация, обучение и съвети за основните стъпки в подготовката на проектни предложения, как да се попълни формуляра за кандидатстване по първата покана за проектни предложения и как да се подаде чрез електронната система за наблюдение.

Целеви групи

Допустимите български потенциални кандидати, следва да са от Североизточен регион или Югоизточен регион и да попадат в някоя от категориите по-долу:

  1. Местни, регионални и ако е необходимо за постигане на целите на проекта и национални власти
  2. Организации, регулирани от публичното право:

Определението на публичноправна организация е дадено в §1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.

   3. Организации, регулирани от частното право

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

 

Можете да се запознаете с предварителния дневен ред тук.

Важно! Участниците трябва да се регистрират за събитието на страницата на програмата

 

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon