Актуална информация относно процедури през 2023 година по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР), по които могат да кандидатстват представители на туристическия бранш

11 август 2023

Актуална информация относно процедури през 2023 година по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР), по които могат да кандидатстват представители на туристическия бранш

 

Активни процедури през 2023 година

 

„Започвам работа“, Компонент 3, по който неактивни и безработни лица (приоритетно лица с увреждания), могат да бъдат включвани в субсидирана заетост. Мярката се реализира от Агенция по заетостта, към която работодатели могат да подават заявки за обучение и наемане на нов персонал.

В рамките на процедурата е предвидено да бъде организирано изпреварващо обучение на кадри на база на идентифицирани регионални потребности от работодатели, така че да бъдат обучени безработни или неактивни лица,  които в последствие да бъдат наети при работодателя като нов персонал. Ще бъдат финансирани обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация или за придобиване на ключови компетентности. Предоставянето на обученията ще се изпълнява посредством предоставяне на ваучери на желаещите лица за включване в обучения, като към момента предстои финализиране на ваучерния механизъм от Агенция по заетостта и последващо стартиране на първите обучения.

Компонентът, предоставящ възможности за обучения по процедурата предстои да стартира в най кратки срокове.

Независимо от възможностите за включване в обучения, към момента по мярката се осигуряват стимули за работодатели за включване в заетост на безработни и неактивни лица, като е поставен акцент върху включването в заетост на уязвими групи. За различните случаи периодът на подкрепена заетост варира от 6 м. до 24 м., като само лицата с увреждания, може да се включат в субсидирана заетост до 24 м.  По програмата се покриват разходите на работодатели за възнаграждения и осигурителни вноски за съответния  период. При запазване на заетостта на лицата при същия работодател 3 месеца след изтичане на определения период на устойчивост, работодателят ще получи също и еднократни допълнителни плащания-стимули.

 

Предстоящи процедури

 

Процедура „Младежка заетост +“  е с бюджет от 188 млн. лв. и продължителност до края на 2027 г. Тя e обявена за кандидатстване през месец юли 2023г. Крайният срок за подаване на проектно предложение от Агенцията по заетостта е 10 август 2023 г. Целите на процедурата са насочени към повишаване на конкурентоспособността на младежите до 29 г. чрез улесняване на прехода от образование към заетост чрез подкрепа за набиране на опит по специалността (стажуване); придобиване на трудов опит, вкл. от първа работа (обучение по време на работа); възможности за включване в подкрепена заетост; придобиване на преносими и „меки“ умения за повишаване на пригодността за заетост и повишаването на шансовете за наеме на работа, независимо от конкретното работно място. Процедурата е предвидено да се изпълнява от Агенция по заетостта и всеки работодател, който желае да наеме младежи в трите форми на заетост може да го направи чрез подаване на заявления за наемане на младежи.

Операция „Адаптирана работна среда“ (подбор на проекти) е с бюджет от 100 млн. лв. предстои да стартира през третото тримесечие на 2023г. Допустими кандидати са търговци, регистрирани по Търговския закон в т.ч. предприятия от туристическия сектор. Дейностите по мярката включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията.

Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ (подбор на проекти) е с бюджет от 100 млн. лв. и е насочена към хора в неравностойно положение и хора с трайни увреждания, на които, с дейностите по проектите, ще бъдат осигурени нови работни места, менторство, адаптиране на работните места и транспорт от и до работното място. Периодът на подкрепената заетост може да достигне 24 месеца в зависимост от уязвимостта на новоназначените лица.  При адаптирането на работното място за хората с трайни увреждания е допустимо и извършването на строително-монтажните работи. По мярката ще могат да кандидатстват работодателите вкл. от туристическия сектор чрез разработване на проектно предложение.

Операция „Нови умения“ (подбор на проекти) има за цел да подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Допустими за кандидатстване са търговци по смисъла на Търговския закон. По мярката ще се предоставя безвъзмездна помощ за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, специфични обучения, свързани с работното място. Допълнителна подкрепа ще се оказва на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател.

 

Повече информация можете да получите на интернет-страницата на Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 - https://esf.bg/. С индикативната годишна работна програма за 2023 г. по ПРЧР можете да се запознаете на адрес: https://esf.bg/download/vtoro-izmenenie-na-indikativna-godishna-rabotna-programa-po-prchr-2021-2027-za-2023-g/.

 

Информацията е предоставена от Управляващия орган на ПРЧР.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon