Текущи: Кариери

24 февруари 2020

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

07 февруари 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители (НПКПМДСл)

 

Страници