Текущи: Кариери

22 януари 2021

Извлечение от протокол на комисията, назначена със заповед № РД-02-35-34/27.11.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

22 януари 2021

Обявление за конкурс за длъжността  главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

23 декември 2020

Съобщение до  допуснатите кандидати до конкурса за държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

07 февруари 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители (НПКПМДСл)