Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ

24 април 2018

Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ

Решение на органа по избора/назначаването Първа инстанция Втора инстанция В сила от
1 Заповед № Т-РД-16-25 от 24.01.2020 г. за липса на конфликт на интереси     02.03.2020 г.
2        
3        
4        
5        
6        
7        
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon