Регистър на съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления по ЗПКОНПИ

11 юли 2019

Регистър на съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления по ЗПКОНПИ

вх. № АУН №  НП №  Наложена санкция (сума в лв.) Обжалване Влязло в сила решение Резултат
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon