Обява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ част от морски плаж "Фичоза", индивидуализирана като морски плаж "Фичоза" - част 2,община Варна, област Варна

13 май 2022

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ част от морски плаж „Фичоза“, находящ се в община Варна, област Варна, индивидуализирана като морски плаж „Фичоза“ – част 2, с обща площ на частта в размер на 8 711 кв. м, съставляваща част от поземлен имот с идентификатор 10135.5511.832 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № КД-14-03-424/12.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна. Морски плаж „Фичоза“ – част 2 е индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1393/27.03.2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Фичоза“, приета с Протокол № 5/12-13.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като морски плаж „Фичоза“ – част 2, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 8 703 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 82 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като морски плаж „Фичоза“ – част 2 не е включена площта, заета от обекти на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка с размер 8 кв. м.

Частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като морски плаж „Фичоза“ – част 2 е с дължина на бреговата линия 387 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 85 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 01.06.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 8 145,50 (осем хиляди сто четиридесет и пет лева и петдесет стотинки)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в работното време от 13.05.2022 г. до 30.05.2022 г. /включително/, в административната сграда на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, срещу представен документ за платена цена съгласно изискванията на т. 6 от кандидата или негов представител или пълномощник или от 13.05.2022 г. до 30.05.2022 г. /включително/ след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 13.05.2022 г. до 17:00 часа на 30.05.2022 г. /включително/ в административната сграда на Министерството на туризма - гр. София, ул. “Съборна” № 1, етаж 6, стая 61 или от 13.05.2022 г. до 30.05.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения     

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

     

 Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                         02/ 90 46 880

 

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon