Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Миниерален басейн-север“, находящ се в община Варна, област Варна