Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – централен“

31 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – централен“, община Бургас, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с общата площ в размер на 77 907 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 2 от 01.11.2011 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 07079.618.141 и 07079.618.143. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 51 264 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 440 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 2 764 кв. м, представляващи: бетонова площадка – 1509 кв. м, подпорни стени – 196 кв. м, душове – 5 кв. м, сгради, нанесени в кадастралната карта с обща площ – 1 054 кв. м, площта на терени, заети от затревени площи и храсти – 22 991 кв. м и площта на брегоукрепителни съоръжения от 888 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 895 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 279 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 19.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 268 097, 98 лв. ( двеста шейсет и осем хиляди и деветдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 03.01.2017 г.  до 18.01.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon