Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Крайморие“

30 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Крайморие“, находящ се в община Бургас, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 42 123 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 8 от 13.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори: 07079.10.377, 07079.10.274 и 07079.10.378 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 437/05.02.1999 г. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 16 402 кв. м и е с точки по границите от № 1 до № 135 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Крайморие“ е изключена площта на установените пясъчни дюни в размер на 25 091 кв. м, както и площите заети от обекти на инфраструктура в размер на 203 кв. м, представляващи : бетонови площадки 3 броя – общо 199 кв. м, 2 броя шахти – общо 4 кв. м, заливаеми площи – в размер на 427 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 723 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 115 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 18.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 21 562,42 лева (двадесет и една хиляди петстотин шестдесет и два лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 30.12.2016 г.  до 17.01.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon