Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сахара 2“

30 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с общата площ в размер на 9 138 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.42. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 7 925 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 47 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Сахара 2“ са изключени: площта на каменист плаж в размер на 1 152 кв. м. и площта, заета от обекти на инфраструктура в размер на 61 кв. м., представляващи: бетонова площадка – 59 кв. м. и шахта – 2 кв. м.Морският плаж е с дължина на бреговата линия 239 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 62 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 18.01.2017 г. от 12:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 24 319,24 (двадесет и четири хиляди триста и деветнадесет лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 30.12.2016 г.  до 17.01.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon