СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОРСКИ ПЛАЖ "ВАРВАРА" , ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

05 юни 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Поради големия брой подадени заявления за участие в търг с тайно надаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас на конкурсната комисия е необходимо технологично време, за да извърши проверка на декларираните данни от кандидатите. Проверките се извършват в Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

След получаване на необходимите справки, комисията ще уведоми по посочените електронни адреси кандидатите за деня и часа за отваряне на допуснатите ценови предложения.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon