Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър – стар град“

12 януари 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Несебър – стар град“, община Несебър, област Бургас, част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 1 170 кв. м, определена въз основа на данните от приетите специализирани карти на обособените му части: морски плаж „Несебър – стар град 1“ и морски плаж „Несебър - стар град 2“, обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приети с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 51500.501.463 и 51500.501.464.

Активната плажна площ на морския плаж „Несебър – стар град“, по смисъла на
§ 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 1 133 кв. м определена с точки по границите на обособена част - „Несебър - стар град 1“ от № 1 до № 12 и точки по границите на обособена част – “Несебър – стар град 2“ от № 1 до № 13 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Несебър – стар град“ са изключени площите, заети от брегоукрепителнo съоръжениe в размер на 26 кв. м и каменист плаж в размер на 11 кв. м.

Морски плаж „Несебър – стар град“ е с обща дължина на бреговата линия от 105 метра и с точки по границите определящи общата площ на обособена част -морски плаж „Несебър – стар град 1“ от № 1 до № 12 и с точки по границите на обособена част - морски плаж „Несебър – стар град 2“ от № 1 до № 18 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 15.02.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 2 251,54 лева (две хиляди двеста петдесет и един лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 12.01.2017 г. до 13.02.2017г. /включително/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00ч. до 16.30 ч. до 14.02.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”  № 1, стая № 61, етаж № 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835 и 02/ 90 46 836

Заповед

Проект на договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon