Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж “Попски плаж – север 5“

10 януари 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж “Попски плаж – север 5“, община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 9 634 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 48619.15.1087. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 3 238 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 51 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Попски плаж – север 5“ са изключени: площта, заета от временно заливаеми площи в размер на 103 кв. м и площта, заета от каменист плаж в размер на 6 293 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 508 метра и с точки по границите, определящи общата площ от № 1 до № 85 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 13.02.2017 г. от 12:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 2 381,22 лева (две хиляди триста осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, от 10.01.2017 г. до 10.02.2017 г., всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 10.01.2017 г.  до 10.02.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Проект на договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon