Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Малък плаж оазис“ - зона 3 - централен изток, находящ се в община Царево, област Бургас

19 март 2021

О Б Я В А

 

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Малък плаж оазис“ - зона 3 – централен изток, находящ се в община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 2 139 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 48619.2.918 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № КД-14-02-1834/18.11.2013 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1038/27.03.2008 г. и специализираната карта и регистър на „Морски плаж № 11 „МАЛЪК ОАЗИС ЗОНА 3 – ЦЕНТРАЛЕН – ИЗТОК“, приета с Протокол № 6/05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Малък плаж оазис“ - зона 3 – централен изток, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 704 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 45 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Малък плаж оазис“ - зона 3 – централен изток не са включени следните площи: площите, заети от скали в размер на 435 кв.м.

Морски плаж „Малък плаж оазис“ - зона 3 – централен изток е с дължина на бреговата линия 106 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 63 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 23.04.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 1708.07 лв. (хиляда седемстотин и осем лева и седем стотинки) без ДДС.

             Срок на наемното отношение - 5 години

      Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

 

    Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 10.00 часа на 22.03.2021 г. до 17.00 часа на 22.04.2021 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

 Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 22.03.2021 г. до 22.04.2021 г. /включително/ / в работното време на Министерството на туризма от 9:00 до 17:30 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

 

    Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

      Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                            02/ 90 46 880

 

ЗАПОВЕД

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon