Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла - Централен 3“, находящ се в община Бяла, област Варна

15 февруари 2021

О Б Я В А

Министерство на туризма

 /МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла – Централен 3“, находящ се в община Бяла, област Варна, с обща площ в размер на 8 279 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 07598.307.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1449/08.07.2014 г., специализираната карта и регистър на морския плаж „Бяла – Централен 1, 2, 3“ Лист № 5 и специализирана карта и регистър на морски плаж „Бяла – Централен 3“ Лист № 6, приети с Протокол № 4/11.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Бяла – Централен 3“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 8 178 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 61 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Бяла – Централен 3“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 101 кв.м., представляващи 3 броя бетонови площадки с обща площ в размер на 80.58 кв.м., стълба с площ в размер на 3.44 кв.м., естествени тераси с обща площ в размер на 15.03 кв.м. и тоалетна с площ в размер на 2.25 кв.м.

Морски плаж „Бяла – Централен 3“ е с дължина на бреговата линия 303 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 64 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

            Търгът ще се проведе на 19.03.2021 г. от 12.00 часа в сградата на Министерството на туризма. 

      Начална цена на обекта –  19 973,10 лв. без ДДС (деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лева и десет стотинки).

       Срок на наемното отношение - 5 години

       Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

       Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

        Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

         Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

          Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                               02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon