Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, находящ се в община Бяла, област Варна

15 февруари 2021

О Б Я В А

Министерство на туризма

 /МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, находящ се в община Бяла, област Варна, с обща площ на частта в размер на 4 887 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 07598.307.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1447/08.07.2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Бяла – Централен 1, 2, 3“ лист № 5, приета с Протокол № 4/11.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 4 767 кв.м. и е индивидуализирана с точки по границите от № 1 до № 43 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 10 кв.м., представляващи затревена площ и площта, заета от камъни в размер на 110 кв.м.

Отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“ е с дължина на бреговата линия 220 метра и с точки по границите, определящи общата площ на отделената част от морския плаж от № 1 до № 45 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

   Търгът ще се проведе на 19.03.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма. 

        Начална цена на обекта –  4301.31 лв.  (четири хиляди триста и един лева и тридесет и една стотинки) без ДДС.

         Срок на наемното отношение - 5 години

         Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

         Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

         Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от  15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

         Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

         Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                               02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon