Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кранево-юг“, находящ се в община Балчик, област Добрич

26 юни 2020

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Кранево - юг“, находящ се в община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 3 173 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 39459.25.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18–5291/22.04.2014 г. на началника на СГКК-Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1227/17.09.2011 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Кранево - Юг“, приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на плаж „Кранево – юг“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 3 018 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 31 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж "Кранево– юг“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 61 кв.м., представляващи: канал с площ в размер на 8.34 кв.м. (обект с № 12 по специализираните регистри), бетонови площадки, съответно с площи в размер на 8.04 кв.м. и 38.27 кв.м. (обект № 10 и обект № 11 по специализираните регистри), шахта с площ в размер на 5.95 кв.м. (обект с № 8 по специализираните регистри) и общата площ, заета от затревени площи в размер на 94 кв.м.

Морски плаж „Кранево – юг“ е с дължина на бреговата линия 80 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 9 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

 Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 28.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 17 306,89 лв.  (седемнадесет хиляди триста и шест лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС.

 Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 26.06.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 27.07.2020 г. /включително/ срещу документ за платена цена по сметка на МТ -  IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 26.06.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 27.07.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                         02/ 90 46 880.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon