Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум Русалка“, находящ се в община Варна, област Варна

19 май 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Кабакум Русалка“, находящ се в община Варна, област Варна, с обща площ в размер на 4 955 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед за изменение № 18-10957/08.08.2014 г. на началника на СГКК - Варна, за който е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 1466/07.10.2014 г., индивидуализиран съгласно данните в специализираната карта и регистър на морски плажове „Кабакум – Север“, „Кабакум – Север 2“, „Кабакум – Централен“, „Кабакум – Централен 2“, „Кабакум – юг“, „Кабакум – Бисер“ и „Кабакум – Русалка“, приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и специализираната карта на морски плаж „Кабакум-юг“, приета с Протокол от 12.5.2016 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Кабакум - Русалка“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 4 723 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 20 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Кабакум - Русалка“ не са включени общата площ на обектите на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка в размер на 232 кв. м. 

Морски плаж „Кабакум - Русалка“ е с дължина на бреговата линия 120 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 22 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 04.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 14 733,16 лв. без ДДС  ( четиринадесет  хиляди  седемстотин тридесет и три  лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.

          Срок на наемното отношение - 5 години

   Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 20.05.2020 г. до 03.06.2020 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 20.05.2020 г. до 03.06.2020 г. /включително/, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

 

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                    02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon