Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Малък оазис зона 3 – централен - изток", находящ се в община Царево, област Бургас

27 февруари 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Малък оазис зона 3 – централен - изток“, находящ се в община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 2 139 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 48619.2.918 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-14-02-1834/18.11.2013 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1038/27.03.2008 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Малък плаж Оазис зона 3 – централен - изток“, приета с Протокол № 6/05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Малък плаж Оазис зона 3 – централен - изток“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 704 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 45 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Малък плаж Оазис зона 3 – централен - изток“ не са включени следните площи: площите, заети от скали в размер на 435 кв.м.

Морски плаж „Малък плаж Оазис зона 3 – централен - изток“ е с дължина на бреговата линия 106 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 63 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 31.03.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 1 658,42 лв. без ДДС (хиляда шестстотин петдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки).  

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 28.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 30.03.2020 г. /включително/ срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 28.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 30.03.2020 г. /включително/  в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon