Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Батовски“, находящ се в община Балчик, област Добрич

17 февруари 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Батовски“, находящ се в община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 50 017 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 39459.507.403 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 443/10.03.1999 г., специализираната карта и регистър на морския плаж, приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. и обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни, приета с Протокол № 21-277 от 05.06.2015  г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Батовски“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 20 046 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 114 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Батовски“ не са включени следните площи: площта, заета от обект на инфраструктурата, представляващ асфалтова алея в размер на 2 376 кв.м., затревена площ в размер на 381 кв.м., влажни зони в размер на 2 913 кв.м. и площта на пясъчните дюни в размер на 18 301 кв.м.

Морски плаж „Батовски“ е с дължина на бреговата линия 869 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 88 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 40 571,31 лв.  (четиридесет хиляди петстотин седемдесет и един лева и тридесет и една стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon