Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост,представляващ обособена част от крайбрежната плажна ивица,морски плаж„Атанасовска коса",индивидуализирана като „Атанасовска коса-част 2“,общ. Бургас,обл. Бургас

17 февруари 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Атанасовска коса“, находящ се в община Бургас, област Бургас, индивидуализирана като „Атанасовска коса – част 2“, с обща площ на частта в размер на 16 241 кв.м., съставляваща част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № КД–14–02-1753/04.11.2013 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас, индивидуализирана съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1375/05.12.2013 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Атанасовска коса“, приета с Протокол № 8 от 13.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Атанасовска коса“, индивидуализирана като „Атанасовска коса – част 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 14 515 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 23 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на частта от морски плаж „Атанасовска коса“, индивидуализирана като „Атанасовска коса – част 2“ не са включени следните площи: площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер на 37 кв.м., изкуствена пясъчна дига в размер на 1 567 кв.м. и растителност в размер на 122 кв.м. 

Частта от морски плаж „Атанасовска коса“, индивидуализирана като „Атанасовска коса – част 2“ е с дължина на бреговата линия 298 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 19 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 18 785, 96 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon