Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Равда-ХТИ“, находящ се в община Несебър, област Бургас

14 май 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Равда – ХТИ“, находящ се в община Несебър, област Бургас, с обща площ в размер на 3 798 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.510.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № 300-5-81/02.10.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 586/28.01.2000 г. и специализираната карта и регистър на морския плаж, приета с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Равда – ХТИ“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 2 996 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 126 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Равда – ХТИ“ са изключени следните площи: общата площ, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 128 кв. м., общата площ, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 584 кв.м., общата площ на каменист плаж в размер на 66 кв.м., както и площта, заета от затревени площи в размер на 24 кв.м. 

Морски плаж „Равда – ХТИ“ е с дължина на бреговата линия 146 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 96 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 14.06.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 6 425,07 лв. (шест хиляди четиристотин двадесет и пет лева и седем стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 14.05.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч. на 13.06.2019 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 14.05.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 13.06.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon