Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сарафово“, находящ се в община Бургас, област Бургас

01 април 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сарафово“, обособена част от крайбрежната плажна ивица с обща площ в размер на 102 237 кв. м, заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 07079.820.883 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 575/04.01.2000 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Сарафово“, приета с Протокол № 8/13.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.  Активната плажна площ на морския плаж, определена по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 54 925 кв. м и е с точки по границите от № 1 до № 172 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Сарафово“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 10 кв. м., площта на каменист плаж в размер на 638 кв. м., брегоукрепителни съоръжения в размер на 18 104 кв. м и площта на пясъчните дюни (неподвижни дюни с тревна растителност - сиви дюни и подвижни - бели дюни) в размер на 28 560 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 811 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 201 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 03.05.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта - 43 682,90 лв. (четиридесет и три хиляди шестстотин осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 02.04.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 02.05.2019 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 02.04.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 02.05.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                     02/ 90 46 880

Заповед

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon