Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ територия общо заета от морски плаж „Камчия-Север 3“, "Камчия-Север 4" и "Камчия-Север 5", община Аврен, област Варна

27 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ територия общо заета от морски плаж “Камчия – Север 3“, морски плаж “Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“, община Аврен, област Варна, с обща площ 93 991 кв. м., попадащи върху поземлени имоти, както следва: морски плаж „Камчия – Север 3“ попада върху поземлен имот с идентификатор 04426.102.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на община Аврен, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-03-139/13.01.2012 г. на Началника на СГКК-Варна, морски плаж „Камчия – Север 4“ попада върху поземлен имот с идентификатор 04426.102.378 по КККР на землището на община Аврен, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № 18-3982-01.04.2014/01.04.2014 г. на Началника на СГКК - Варна, морски плаж „Камчия – Север 5“ попада върху поземлен имот с идентификатор 04426.102.370 по КККР на землището на община Аврен, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-03-139/13.01.2012 г. на Началника на СГКК – Варна, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост (АИДС) № 1402 от 22.04.2014 г., АИДС № 1403 от 22.04.2014 г. и АИДС № 1404 от 22.04.2014 г., специализираната карта и регистри на морски плаж „Камчия - Север“, приета с Протокол № 8 от 12.10.2011 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на територията, общо заета от морски плаж „Камчия - Север 3“, морски плаж „Камчия - Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в общ размер на 88 964 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 224 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на обекта, представляващ територията общо заета от морски плаж „Камчия - Север 3“, морски плаж „Камчия - Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ са изключени, следните площи: площта на пясъчните дюни в размер на 1 867 кв. м, площта на заливаемите площи (лагуна) в размер на 1 099 кв. м и площта на затревените площи в размер на 2 061 кв. м. Обектът, представляващ територията общо заета от морски плаж „Камчия - Север 3“, морски плаж „Камчия - Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ е с обща дължина на бреговата линия от 1 166 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 123 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 01.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 29 019,57лв. (двадесет и девет хиляди и деветнадесет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1 000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 27.02.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 29.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ и пълномощно, в случай, че документацията не се получава от представител на дружеството.

  Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 27.02.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 29.03.2019 г. в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61. В случай, че заявлението не се входира от представител на участника, следва да се представи изрично нотариално заверено пълномощно.

  Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

  Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 880

                                                                      02/ 90 46 881

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon