Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол-Север“- западна зона, находящ се в община Царево, област Бургас

18 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Ахтопол - Север “ – западна зона, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ част от морски плаж „Ахтопол - север“, община Царево, област Бургас, с обща площ 34 461 кв. м., съставляващ поземлен имот с  идентификатор 00878.107.592 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Ахтопол, одобрени със Заповед № РД-18-55/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и поземлен имот с идентификатор 10094.36.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Варвара, одобрени със Заповед № РД-18-53/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 436/05.02.1999 г., специализираната карта и регистри на морски плаж № 21 „Ахтопол - Север“, приета с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. и специализираната карта на видовете дюни, приета с Протокол № 21-22 от 07.04.2014 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на морски плаж „Ахтопол - Север “ – западна зона, представляващ част от морски плаж „Ахтопол - север“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 24 717 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 173 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ са изключени следните площи: площта на белите и на сивите дюни в размер на 2 824 кв. м, площта на територията, заета от временно заливаема площ в размер на 5 535 кв. м., площта на каменист плаж в размер на 1227 кв. м, площта на скален бряг в размер на 158 кв. м. Морски плаж „Ахтопол - Север “ – западна зона, представляващ част от морски плаж „Ахтопол - север“ е с дължина на бреговата линия 491 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 140 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 20.03.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 13 007, 97 лв. (тринадесет хиляди и седем лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 18.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 19.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 18.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 19.03.2019 г.  /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 880 и 02/90 46 881.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon