Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Липите“, находящ се в община Царево, област Бургас

13 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Липите“, находящ се в община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 22 741 кв. м, определена въз основа на данните от специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05.12.2012 г. и актуализация на специализираната карта на видовете дюни, приета с протокол № 21-22/07.04.2014 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 66528.32.30 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 765/25.11.2003 г.

Активната плажна площ на морски плаж „Липите“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 16 236 кв. м и с точки по границите от
№ 1 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Липите“ са изключени площите на установените подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в размер на 6 090 кв. м. и площта, заета от каменист плаж в размер на 415 кв. м.

Морски плаж „Липите“ е с дължина на бреговата линия 427 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 2 863,03  лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и три лв. и три ст.) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 500 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 13.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 14.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 13.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 14.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon