Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Приморско-Север“, находящ се в община Приморско, област Бургас

13 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Приморско - Север“, община Приморско, област Бургас, с обща площ 193 297 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 58356.73.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 467/01.04.1999 г. и специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 21-232 от 13.05.2015 г. на комисията по  чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 49 065 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 58356.73.69. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 49 065 кв. м., с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 192 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”. От активната плажна площ е изключена площта на облесените дюни, площта на белите и площта на сивите дюни, в размер на 144 229 кв. м, както и площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 3 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 900 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 136 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 31 553,33 лв. (тридесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 13.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 14.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 13.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 14.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                  02/ 90 46 880

С Решение № 534 от 31 юли 2018 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.) е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon