Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ територия общо заета от морски плаж „Камчия-Север 1“ и "Камчия-Север 2", община Аврен, област Варна

08 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ територия общо заета от морски плаж “Камчия –Север 1“ и морски плаж „Камчия – Север 2, община Аврен, област Варна, с обща площ 74 609 кв. м., попадащи върху поземлени имоти, както следва: морски плаж „Камчия – Север 1“ попада върху поземлен имот с идентификатор 04426.102.377 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на община Аврен, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № 18-3947/01.04.2014 г. на Началника на СГКК-Варна, морски плаж „Камчия – Север 2“ попада върху поземлен имот с идентификатор 04426.102.365 по КККР на землището на община Аврен, одобрени със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 г на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-03-139/13.01.2012 г. на Началника на СГКК - Варна, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост (АИДС) № 1400 от 22.04.2014 г. и АИДС № 1401 от 22.04.2014 г., специализираната карта и регистри на морски плаж „Камчия - Север“, приета с Протокол № 8 от 12.10.2011 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на територията общо заета от на морски плаж „Камчия - Север 1“ и морски плаж „Камчия – Север 2“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в общ размер на 67 563 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 76 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ са изключени следните площи: площта на пясъчни дюни в размер на 2 966 кв. м, площта на територията, заета от заливаеми площи (лагуна) в размер на 136 кв. м и площта на затревена площ в размер на 3 944 кв. м. Морски плаж „Камчия - Север 1“ и морски плаж „Камчия – Север 2“ са с обща дължина на бреговата линия от 699 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 53 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 20 835 лв. (двадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 08.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 12.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 08.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 12.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                 02/ 90 46 880

Заповед

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon