Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол-Фара“, находящ се в община Царево, област Бургас

01 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Ахтопол - Фара“, находящ се в гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 2 345 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 00878.501.682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-55/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед за изменение на КККР № 18-3819/28.03.2014 г. на началника на СГКК – Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1428/23.06.2014 г. и специализираната карта и регистър на морския плаж, приета с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на морски плаж „Ахтопол - Фара“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 324 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 18 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ е изключена площта на територията, заета от каменист плаж в размер на 1021 кв. м. Морски плаж „Ахтопол - Фара“ е с дължина на бреговата линия 112 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 17 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 06.03.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 1 177,49лв. (хиляда сто седемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 05.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 05.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                    02/ 90 46 880

Заповед

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon