Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Албена“, находящ се в община Балчик, област Добрич

01 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, с обща площ 149 635 кв. м., представляващ поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 53120.506.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-82/03.10.2003 г. на изпълнителния директор на Агенция геодезия, картография и кадастър и поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 39459.507.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенция геодезия, картография и кадастър, изменена със заповед № 18-159-04.01.2018 г. на началника на СГКК – Добрич, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 271/15.12.1997 г. и Акт № 1042 от 16.04.2008 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост № 271/15.12.1997 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 149 076 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 53120.506.51 и поземлен имот с идентификатор 39459.507.401. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 149 076 кв. м. с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 535 в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 321 кв. м.: зелени площи с площ от 40 кв. м., зелени площи с площ от 19 кв. м., зелени площи с площ от 55 кв. м., бетонова площадка с площ от 4 кв. м., бетонова площадка с площ от 6 кв. м., бетонова площадка с площ от 4 кв. м., бетонова площадка с площ от 6 кв. м., бетонова площадка с площ от 2 кв. м., бетонова площадка с площ от 11 кв. м., бетонова площадка с площ от 6 кв. м., бетонова площадка с площ от 11 кв. м., бетонова площадка с площ от 31 кв. м., бетонова площадка с площ от 20 кв. м., бетонова площадка с площ от 19 кв. м., шахта с площ от 4 кв. м., шахта с площ от 9 кв. м., шахта с площ от 2 кв. м.,  шахта с площ от 4 кв. м., пирс (мостик) с площ от 32 кв. м., пирс (мостик) с площ от 36 кв. м. и  заливаеми площи в размер на 238 кв. м.  Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 456 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 430 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 08.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 1 641 244, 60 лв. (един милион шестстотин четиридесет и една хиляди двеста четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 07.03.2019 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 07.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                 02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon