Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Черноморец", находящ се в община Созопол, област Бургас

10 юли 2018

О Б Я В А

 

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Черноморец“, находящ се в община Созопол, област Бургас, с обща площ в размер на 1 987 кв. м., определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 04.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 81178.5.328.

 Активната плажна площ на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 545 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 37 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Къмпинг Черноморец“ е изключена площта, заета от каменист плаж (скали) в размер на 212 кв.м. и площта на брегоукрепителни съоръжения в размер на 230 кв.м.

Морски плаж „Къмпинг Черноморец“ е с дължина на бреговата линия 386 метра и с точки по границите, определящи общата площ от № 1 до № 50 включително, определени в

Търгът да се проведе на 10.08.2018 г. от 14.00 часа  в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 2 125.73 лв. (две хиляди сто двадесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: 6, стая № 61 всеки работен ден от 10.07.2018 г. до 09.08.2018 г.  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 10.07.2018 г. до 09.08.2018 г.   /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж : 6, стая № 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon