Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Дюни-Алепу“, находящ се в община Созопол, област Бургас

31 май 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Дюни-Алепу“, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализирана като „Дюни-Алепу“ – зона 2, с обща площ на частта в размер на 22 992 кв. м., определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 21-234/14.05.2015 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 67800.49.6.

Частта от морски плаж „Дюни-Алепу“, индивидуализирана като „Дюни-Алепу“– зона 2 е с дължина на бреговата линия 195 метра и с точки по границите, определящи общата площ от № 1 до № 24 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Дюни-Алепу“, индивидуализирана като „Дюни-Алепу“ – зона 2, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 7 882 кв.м. и с точки по границите от № 6 до № 166 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на частта от морски плаж „Дюни-Алепу“, индивидуализирана като „Дюни-Алепу“– зона 2, са изключени площта на белите и сиви дюни в размер на 14 511 кв.м. и площта на територията, заета от влажни зони в размер на 599 кв.м.

Търгът ще се проведе на 02.07.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта –  2 491, 36 лева (две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая № 61, всеки работен ден от 31.05.2018 г. до 01.07.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 31.05.2018 г. до 01.07.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая № 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon