Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахелой“, находящ се в община Поморие, област Бургас

31 май 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахелой“, община Поморие, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 32 509 кв. м, определена въз основа на специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г., чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 00833.5.403 и акт за изключителна държавна собственост № 782/23.01.2004 г.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 012 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 253 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 4 806 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 69 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Ахелой“ е изключена площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 27 703 кв. м.

Търгът ще се проведе на 02.07.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 5 857, 89 лева (пет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая № 61 всеки работен ден от 31.05.2018 г. до 01.07.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

 

 

 

 

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 31.05.2018 г. до 01.07.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая № 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon