Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „ШКОРПИЛОВЦИ-СЕВЕР“, находящ се в община Долни чифлик, област Варна

29 май 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Шкорпиловци -север“, община Долни чифлик, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 143 020 кв. м, определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол от 14.05.2014 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 83404.502.36.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 772 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 62 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 43 880 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 67 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Шкорпиловци - север“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктура в размер на 824 кв. м. и площта на установените сиви пясъчни дюни в размер на 98 316 кв. м.

Търгът ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 28 133, 88 лева (двадесет и осем хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 29.05.2018 г. до 28.06.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

 

 

 

 

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 29.05.2018 г. до 28.06.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж: партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon