Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Камчия- север 3“, находящ се в община Аврен, област Варна

30 март 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма
/МТ/

 

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Камчия – север 3“, община Аврен, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 75 982 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 12.10.2011 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04426.102.366 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 1402/22.04.2014г.

Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на §1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 75 982 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 56 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 669 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 56 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 19.04.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 45 034, 42 лв. (четиридесет и пет хиляди тридесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 30.03.2018 г. до 17.04.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 30.03.2018 г. до 18.04.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon