Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж Крапец-север“, находящ се в община Шабла, област Добрич

19 март 2018

  О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем  част от обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Крапец-север“, находящ се в община Шабла, област Добрич, индивидуализирана като „Крапец-север - част 2“, с обща площ на частта в размер на 158 552 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 3 от 13-14.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 39493.39.24. Активната плажна площ на частта от морски плаж „Крапец-север“, индивидуализирана като „Крапец-север - част 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 22 406 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 72 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на частта от морски плаж „Крапец-север“, индивидуализирана като „Крапец-север - част 2“,  са изключени площта, заета от обекти на инфраструктура, в размер на 246 кв. м, представляващи бетонова площадка с площ-240 кв.м и шахта с площ – 6 кв.м, площта заета от пясъчни дюни в размер на 133 967 кв.м и площта на естествен откос в размер на 1 933 кв.м.

Частта от морски плаж „Крапец-север“, индивидуализирана като „Крапец-север - част 2“ е с дължина на бреговата линия 500 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 70 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 04.04.2018 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 5 108,40 лв. (пет хиляди сто и осем лева и четиредесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 19.03.2018 г. до 03.04.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София,

ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon