Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“

19 март 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж част от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“, с обща площ на частта в размер на 2658 кв.м. и част от морски плаж „Божурите“, с обща площ на частта в размер на 2007 кв.м. или обща площ на двете части в размер на 4665 кв.м., находящи се в община Поморие, област Бургас, определени въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за поземлен имот с идентификатор 57491.16.570 и поземлен имот с идентификатор 57491.16.568.

 Активната плажна площ на частта от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1732 кв. м. и с точки по границите от № 51 до № 63 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на частта от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“ е изключена площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 926 кв.м. 

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Божурите“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1906 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 34 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на частта от морски плаж „Божурите“ са изключени площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 96 кв.м. и площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 5 кв.м.

Активната плажна площ на двете части - част от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“ и частта от морски плаж „Божурите“ е в размер на 3638 кв.м.

Частта от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“ е с дължина на бреговата линия 183 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 31 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Частта от морски плаж „Божурите“ е с дължина на бреговата линия 128 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 41 до № 72 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Дължината на бреговата линия на двете части - част от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“ и частта от морски плаж „Божурите“ е в размер на 311 м.

Търгът да се проведе на 04.04.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 5 150,70 лв. (пет хиляди сто и петдесет лева и седемдесет стотинки ) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 19.03.2018 г. до 03.04.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon