Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Поморие-буната“, находящ се в община Поморие, област Бургас

01 март 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Поморие – буната“, находящ се в община Поморие, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 2 574 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.02.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 57491.503.552. Активната плажна площ на морски плаж „Поморие - буната“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 2 574 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 14 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. Дължината на бреговата линия на морски плаж „Поморие - бунта“ е 113 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 14 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 05.04.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 8235.76 лв. (осем хиляди двеста тридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 01.03.2018 г. до 03.04.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 01.03.2018 г. до 04.04.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж: партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon