Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, община Царево, област Бургас

08 ноември 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 3 536 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05 декември 2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 10094.6.9  и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 698/25.07.2002 г.  Активната плажна площ на морски плаж „Варвара“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 2 978 кв. м и с точки по границите от  № 1 до № 32 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на   морски плаж „Варвара“ е  изключена площта, заета от каменист плаж в размер на 558 кв.м. Морски плаж „Варвара“ е с дължина на бреговата линия 156 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 36 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 12.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 3 830,73 лв. (три хиляди осемстотин и тридесет лева и седемдесет и три  стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 08.11.2017 г. до 08.12.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 08.11.2017 г. до 11.12.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon