Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Къмпинг Делфин", община Царево, област Бургас

29 март 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Къмпинг Делфин“, община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 9 509 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10094.36.4. Активната плажна площ на морския плаж по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 5 262 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 24 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Къмпинг Делфин“ е изключени площта на каменист плаж в размер на 4 247 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 415 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 68 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 02.05.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 10 706,99 лева (десет хиляди седемстотин и шест лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години.

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 29.03.2017 г. до 28.04.2017г. /включително/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 28.04.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София,  ул. “Съборна”, № 1, деловодство, етаж: партер

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835 и 02/ 90 46 836

Заповед

Проект на договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon