Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица,представляващ морски плаж"Фичоза",находящ се в община Варна,област Варна,индивидуализиран като"Фичоза"-част2

31 март 2021

О Б Я В А

 

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на част от обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Фичоза“, находящ се в община Варна, област Варна, индивидуализирана като „Фичоза“ – част 2, с обща площ на частта в размер на 8 711 кв.м., съставляваща част от поземлен имот с идентификатор 10135.5511.832 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № КД-14-03-424/12.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна, индивидуализирана съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1393/27.03.2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Фичоза“, приета с Протокол № 5/12-13.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза“ – част 2, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 8 703 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 82 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза“ – част 2 не са включени следните площи: площта, заета от обекти на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка с размер 8 кв. м.

Частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза“ – част 2 е с дължина на бреговата линия 387 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 85 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

 

Търгът ще се проведе на 05.05.2021 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 11145.11 лв. (единадесет хиляди  сто четиридесет и пет лева и единадесет стотинки) без ДДС.

             Срок на наемното отношение - 5 години

      Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

      Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 10.00 часа на 01.04.2021 г. до 17.00 часа на 04.05.2021 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

 Заявления за участие в търга  се приемат всеки работен ден от 01.04.2021 г. до 04.05.2021 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9:00 до 17:30 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

      Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

      Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881, 02/ 90 46 880

ЗАПОВЕД

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon