Обявява първи търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Устие на река Велека“

09 януари 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява първи търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 57 659 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 21-225 от 12.05.2015 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 66528.34.26 и 00878.100.7. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 54 103 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 192 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Устие на река Велека“ е изключена площта на установените бели пясъчни дюни в размер на 3 556 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 812 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 114 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 10.02.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 11 258,12 лева (единадесет хиляди двеста петдесет и осем лева и дванадесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 09.01.2017 г. до 07.02.2017 г. /включително/ oт 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 09.01.2017 г.  до 09.02.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Проект на договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon