Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Царево-Попски“, находящ се в община Царево

04 април 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Царево-Попски“, находящ се в община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 14 405 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 48619.69.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № 18-1660/25.02.2014 г. на началника на СГКК – Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 457/22.03.1999 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Царево Попски“, приета с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж "Царево Попски“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 8 726 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 53 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Царево Попски“ не са включени следните площи: площта на пясъчните дюни в размер на 3 574 кв. м, площта на каменист плаж в размер на 1454 кв. м и временно заливаеми площи в размер на 651 кв. м.

Морски плаж „Царево Попски“ е с дължина на бреговата линия 210 метра и с точки по границите, определящи общата площ морския плаж от № 1 до № 90 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 20.04.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 4 319,33 лв.  (четири хиляди триста и деветнадесет лева  и тридесет и три стотинки)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9,00 часа на 04.04.2022 г. до 17,00 часа на 19.04.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9,00 часа на 04.04.2022 г. до 17,00 часа на 19.04.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9,00 до 17,00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

           

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                        02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon