Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас

21 май 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 3 536 кв. м., определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05 декември 2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10094.6.9.

Активната плажна площ на морски плаж „Варвара“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 3 284 кв. м. и с точки по границите от
№ 1 до № 37 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Варвара“ е изключена площта, заета от каменист плаж в размер на 252 кв. м.

Морски плаж „Варвара“ е с дължина на бреговата линия 156 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 36 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 05.06.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 3 830,73 лв. (три хиляди осемстотин и тридесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 500 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  етаж: 6, стая № 61 всеки работен ден от 21.05.2018 г. до 04.06.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 21.05.2018 г. до 04.06.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая № 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 880  и 02/ 90 46 878.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon