Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър-изток“, находящ се в община Несебър, област Бургас

16 април 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър-изток”, находящ се в община Несебър, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица с обща площ в размер на 6 183 кв. м., определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 51500.501.456.

Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 5 101 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 138 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Несебър - изток“ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 12 кв. м., представляващи стълби и пътеки и площите, заети от каменист плаж в размер на 1 070 кв. м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 517 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 173 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 5 269, 88 лева (пет хиляди двеста шестдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 16.04.2018 г. до 02.05.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 16.04.2018 г. до 02.05.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж: партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon