Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Шкорпиловци север- част-3”

09 юни 2016

Министерството на туризма обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Шкорпиловци – север – част 3”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 10 423 кв.м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 326 м и с точки по границите от № 1 до № 25 включително, координирани съгласно координатен регистър по приложената специализирана карта.

Търгът да се проведе на 24.06.2016г. от 10:30 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 26 592,58 лева (двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на МТ, “Приемна”, етаж партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 23.06.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна”№ 1, „Приемна“, етаж партер.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Заповед

Договор

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon