Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Несебър – стар град изток“ и морски плаж „Несебър – стар град запад“, находящи се в община Несебър, област Бургас

17 февруари 2023

О Б Я В А

Министерство на туризма

      Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Несебър – стар град изток“ и морски плаж „Несебър – стар град запад“, находящи се в община Несебър, област Бургас.

       Морски плаж „Несебър – стар град изток“ е с обща площ 657 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.501.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменени със Заповед № 18-2024/24.02.2022 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1756/26.04.2022 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Несебър – стар град 2“, приета с Протокол № 1/18.01.2013  г. на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

          Активната плажна площна морски плаж „Несебър – стар град изток“, по смисъла на §    1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 598 кв. м и с точки, определящи активната  плажна площ от № 1 до № 16 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

В активната плажна площ на морски плаж „Несебър – стар град изток“ не са включени: площите заети от каменист плаж в размер на 11 кв. м и площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 48 кв. м, представляващи подпорна стена.

Морски плаж „Несебър – стар град изток“ е с дължина на бреговата линия 59 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 14 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Морски плаж „Несебър – стар град запад“ е с обща площ 1 274 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.501.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменени със Заповед № 18-2024/24.02.2022 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1755/26.04.2022 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Несебър – стар град 1“, приета с Протокол № 1/18.01.2013  г. на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Несебър – стар град запад“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 274 кв. м и с точки, определящи активната плажна площ от № 17 до № 39 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Морски плаж „Несебър – стар град запад“ е с дължина на бреговата линия 44 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 15 до № 37 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 27.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 6 259 лв.  (шест хиляди двеста петдесет и девет лева)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1000 лв. (хиляда лева)

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

         Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/ по един от следните начини:

1. Изпратени в запечатан непрозрачен голям плик в Министерство на туризма по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, Министерство на туризма, на вниманието на Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до края на работното време на посочената по-горе крайна дата. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им от служител на дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ или

2. На мястото в сградата на Министерство на туризма, на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 1, от дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“. Подаването и регистрирането на заявления за участие в тръжната процедура да се извършва лично от кандидата, чрез лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца и/или лично от физическото лице и/или от изрично писмено нотариално упълномощено от тях лице и срещу представяне на лична карта. Получените пликове се регистрират в нарочен регистър в Министерството на туризма в деня на получаването им, който  се подписва от кандидата.

Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

              Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881, 02/ 90 46 833 и 02/90 46 880

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon