Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Европа” – част 8 и част 9

13 юни 2016

 

Министерството на туризма обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Къмпинг Европа” – част 8 и част 9, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер общо на 3 642 кв.м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 204 м за част 8 и част 9 и с точки по границите от № 1 до № 12 включително на част 8 и от № 1 до № 26 включително на част 9, координирани съгласно координатен регистър по приложената специализирана карта. 

Търгът да се проведе на 28.06.2016г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 4 126,60 лв. (четири хиляди сто двадесет и шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на МТ, “Приемна”, етаж партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 27.06.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна”№ 1, „Приемна“, етаж партер.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Заповед

Договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon